Zbiory

Zasadniczy trzon zbiorów Ośrodka stanowi prywatna biblioteka Ignacego Jana Paderewskiego, obejmująca książki, druki muzyczne i rękopisy. W zasobach Ośrodka znajdują się także cenne archiwalia dotyczące m.in. działalności politycznej Paderewskiego. Ośrodek gromadzi także publikacje krajowe i zagraniczne związane z osobą Paderewskiego, dokumenty życia społecznego – programy i afisze koncertowe oraz wycinki prasowe (z koncertów, festiwali, uroczystości poświęconych Paderewskiemu), fotografie (oryginały i reprodukcje), itp.