Inne zbiory Ośrodka

W 1994 roku Ośrodek wzbogacił się o cenne materiały źródłowe z archiwum rodzinnego sekretarzy Paderewskiego: Anieli i Sylwina Strakaczów oraz Heleny Lübke. Dokumenty przekazała do Ośrodka córka sekretarza Paderewskiego, Anna Strakacz-Appleton (1922-2015). Zbiór obejmuje m.in. fotografie, listy, dzienniki i inne dokumenty, zawierające informacje na temat biografii i działalności I.J. Paderewskiego w ostatnim okresie jego życia. Cenna jest tu zwłaszcza bieżąca korespondencja sekretarzy z okresu II wojny, dająca świadectwo wspaniałej działalności Paderewskiego (ale też jego najbliższych współpracowników) na rzecz Ojczyzny w tym dramatycznym okresie.

W 2001 roku przekazano do Ośrodka m.in. maszynopisy nieznanych wcześniej w Polsce przemówień Paderewskiego z okresu II wojny światowej (oraz znaczną liczbę z wcześniejszego okresu), pochodzące ze zbiorów Polish Arts and Culture Foundation. Był to dar Prezesa Fundacji, Wandy Tomczykowskiej, niezwykle zasłużonej działaczki Polonijnej.

W tym samym roku Ośrodek otrzymał najcenniejszy dar – zbiór  młodzieńczych listów I.J. Paderewskiego adresowanych  do ojca i  do H. Górskiej – powiernicy i przyjaciółki, a w przyszłości – drugiej żony. Jest to przede wszystkim źródło wiedzy o wczesnych latach życia Paderewskiego, o nieznanych dotąd aspektach twórczości i rozwoju kariery pianistycznej początkującego wirtuoza. Listy, zdeponowane wieczyście w Bibliotece Jagiellońskiej, zostały opracowane przez dr M. Perkowską-Waszek i planowana jest ich publikacja.