Artykuły (wybór)

Justyna Szombara, The Collection of Musical Manuscripts in I.J. Paderewski's Personal Library, "Fontes Artis Musicae", Jan-Mar 2014, Vol. 61/1, s. 1-20.

W Ośrodku Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. I.J. Paderewskiego (działającym przy Instytucie Muzykologii UJ) przechowywana jest kolekcja książek, druków muzycznych oraz innych cennych archiwaliów, należąca niegdyś do sławnego pianisty, kompozytora i męża stanu – Ignacego Jana Paderewskiego. W artykule omówiona została niewielka część kolekcji, obejmująca rękopisy muzyczne dedykowane i ofiarowane Paderewskiemu. Są to w większości utwory mało znanych lub zapomnianych kompozytorów polskich i obcych, adeptów kompozycji i kompozytorów-amatorów. Dedykacje i listy dołączone do kilku rękopisów wskazują jednoznacznie, że ich autorzy ofiarowali swoje kompozycje Paderewskiemu w nadziei na pozytywną opinię lub innego rodzaju wsparcie ze strony sławnego wirtuoza. Wśród zachowanych manuskryptów odnaleźć można także kilka cenniejszych, unikatowych źródeł, m.in. autografy dwóch nieznanych utworów Ludomira Michała Rogowskiego. Kolekcja ta stanowi ważne świadectwo rozległych kontaktów artystycznych Paderewskiego, świadczy także o wielkiej estymie, jaką darzyli artystę współcześni.

Małgorzata Perkowska-Waszek, Jeszcze o dacie urodzin oraz o 'powinności wojskowej' I.J. Paderewskiego, w: Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów: Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin, red. Z. Dobrzańska-Fabiańska [et al.], Kraków 2009, s. 301-309.

Małgorzata Perkowska-Waszek, The letters of Ignacy Jan Paderewski as a source of knowledge concerning cultural relationships of Europe, w: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa: Mitteilungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig, H. 10, red. H. Loos, E. Möller, Leipzig 2005, s. 43-56.

The letters of Ignacy Jan Paderewski as a source of knowledge concerning cultural relationships of Europe

Małgorzata Perkowska-Waszek, O Paderewskim – pedagogu, w: Muzyka wobec tradycji. Idee-dzieło-recepcja, red. Szymon Paczkowski, Warszawa 2004, s. 619-634.

Działalność pedagogiczna należy do mniej znanych wątków biografii I.J. Paderewskiego. W oparciu o dostępne materiały źródłowe (m.in. akta Warszawskiego Instytutu Muzycznego z Archiwum Miasta Warszawy, listy Paderewskiego do ojca i Heleny Górskiej z Ośrodka Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku) Autorka omawia kwestie dotyczące poglądów Paderewskiego na problemy dydaktyki muzycznej, cele i metody jego pracy, a także uzupełnia informacje dotyczące pierwszych uczniów artysty.

Małgorzata Perkowska-Waszek, O jeńcach Kozielska i Starobielska w korespondencji ze zbiorów Ośrodka Paderewskiego, w: Muzykolog wobec dzieła muzycznego: Zbiór prac dedykowanych doktor Elżbiecie Dziębowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Woźna-Stankiewicz, Z. Dobrzańska-Fabiańska, Kraków 1999, s. 71-80.

Małgorzata Perkowska-Waszek, Les débuts parisiens d'Ignace J. Paderewski et quelques événements de sa vie artistique, "Musica Iagellonica", Vol. 1 (1995), s. 159-175.71-80.

Małgorzata Perkowska-Waszek, Nieznane kompozycje Paderewskiego w świetle badań źródłowych, "Muzyka" 1988 nr 3, s. 21- 33.

Unknown Compositions by Paderewski In Light of Source Research

Małgorzata Perkowska-Waszek, Włodzimierz Pigła, Katalog rękopisów Paderewskiego, "Muzyka" 1988 nr 3, s. 53-70.

Katalog stanowi pierwszą próbę opracowania rękopiśmiennej spuścizny I.J. Paderewskiego. Uwzględniono w nim rękopisy pochodzące ze zbiorów Akademii Muzycznej w Warszawie (obecnie – Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina), Muzeum Narodowego w Warszawie, Ośrodka Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku im. I.J. Paderewskiego, Towarzystwa im. F. Chopina, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, the Cathedral of Learning of Pittsburg University, Pierpont Morgan Library w Nowym Jorku, Muzeum Polonii w Chicago oraz Library of Congress w Waszyngtonie.

Małgorzata Perkowska-Waszek, Wczesne utwory Paderewskiego w świetle źródeł prasowych, "Muzyka" 1981 nr 3-4, s. 117-120.

Małgorzata Perkowska-Waszek, Początki i rozkwit kariery pianistycznej Paderewskiego, "Muzyka" 1977 nr 3, s. 39-59.