Książki

Małgorzata Perkowska-Waszek, Paderewski i jego twórczość. Dzieje utworów i rys osobowości kompozytora, Kraków: Musica Iagellonica, 2010 (Acta Musicologica Universitatis Cracoviensis, 18).

Książka powstała w wyniku wieloletnich prac nad gromadzeniem i klasyfikacją danych dotyczących dorobku kompozytorskiego wybitnego polskiego pianisty i stanowi próbę pełnego zaprezentowania dotychczasowego stanu badań w tym zakresie. [...] Adresowana jest nie tylko do środowiska muzykologów oraz osób zainteresowanych wszechstronną działalnością Paderewskiego, ale do wszystkich tych czytelników, dla których sławny artysta jest postacią fascynującą i ciągle zbyt mało znaną bądź pozostającą w cieniu innych muzyków [...].
Przedmiotem niniejszej pracy jest głównie dzieło Paderewskiego, ale też twórca kompozytor i jego osobowość artystyczna, widziana przez pryzmat planów i zamierzeń twórczych oraz kontaktów ze środowiskiem. O samym dziele jest tu mowa w ujęciu dokumentacyjno-historycznym, nie zaś analityczno-porównawczym i estetycznym. Badane jest ono począwszy od narodzin pierwszego zamysłu twórczego (genezy utworu) aż po proces jego upowszechniania. Pojęcie genezy należy tu więc rozumieć nie w sensie praźródła stylistycznego, lecz chronologii i okoliczności powstania kompozycji. [ze wstępu Autorki]

Małgorzata Perkowska-Waszek, Iwona Fischer, Piotr Boroń, Kraków – Ignacemu J. Paderewskiemu, Kraków: Rada Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych - Muzeum Historii Fotografii, 2000.

Wydawnictwo okolicznościowe w 90. rocznicę odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego i 140. rocznicę urodzin fundatora, przygotowane z inicjatywy i staraniem Rady Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych pod Patronatem Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska, Klubu Muzyki Współczesnej "Malwa" w Krakowie, przy współpracy Archiwum Państwowego w Krakowie i Ośrodka Dokumentacji Życia i Twórczości Ignacego Jana Paderewskiego przy Instytucie Muzykologii UJ.

 

 

Za kulisami wielkiej kariery. Paderewski w dziennikach i listach Sylwina i Anieli Strakaczów 1936-1937, wstęp Małgorzata Perkowska-Waszek, Kraków: Musica Iagellonica, 1994.

Książka jest zbiorem dokumentów obejmujących lata 1936-37, które pochodzą z prywatnego archiwum Anieli, Sylwina i Anne Strakaczów, mieszkających od 1940 r. w USA. Cytowane są tu ich listy oraz notatki z dzienników Sylwina Strakacza, pełniącego przez ponad 20 lat funkcję osobistego sekretarza Ignacego Jana Paderewskiego wielkiego Polaka, pianisty, kompozytora i męża stanu [...]. Listy te zawierają w znacznej części szczegółowe relacje z podróży odbywanych w towarzystwie Paderewskiego i informacje o bieżących wydarzeniach jego życia. W miarę nadsyłania przez A. Appleton kolejnych materiałów można było się przekonać, że notatki S. Strakacza stanowią prawdziwą skarbnicę informacji o wielu mało znanych aspektach życia prywatnego, artystycznego, a nawet działalności politycznej Paderewskiego [...]. Dzięki S. Strakaczowi (i jego żonie Anieli) otrzymujemy bardzo plastyczny obraz dnia codziennego wielkiego artysty u schyłku życia, opis jego zwyczajów, zachowań i reakcji, niekiedy również wypowiadanych opinii. Są tu zarazem informacje o bieżącym stanie zdrowia Paderewskiego, a nawet wzmianki o tytułach oglądanych filmów i czytanych lektur czy też o osobach odwiedzających artystę i serwowanym menu. [ze wstępu M. Perkowskiej-Waszek]

Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego. Materiały z sesji naukowej, Kraków 3-6 maja 1991, red. Wojciech M. Marchwica, Andrzej Sitarz, Kraków: Musica Iagellonica, 1991.

Niniejszy tom, upamiętniający pięćdziesiątą rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego, zawiera teksty artykułów wygłoszonych podczas sesji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Historii i Teorii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ośrodek Dokumentacji Życia i Twórczości I.J. Paderewskiego przy KHiTM UJ [obecnie Instytut Muzykologii UJ] w dniach 3 do 6 maja 1991 roku. Sesja nt. Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne Ignacego Jana Paderewskiego była wyrazem hołdu dla artysty, dla kompozytora, dla działacza politycznego, dla patrioty, dla wielkiego Polaka i człowieka.

 

Małgorzata Perkowska, Diariusz koncertowy Ignacego Jana Paderewskiego, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1990.

Pomysł opracowania Diariusza koncertowego Ignacego Jana Paderewskiego powzięłam przed kilku laty, po zapoznaniu się z archiwum Paderewskiego znajdującym się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Znaczną jego część stanowi zbiór zawierający programy koncertowe, wycinki prasowe, recenzje, omówienia, rozliczenia finansowe tournée, etc., tj. dokumentację ilustrującą ilość odbytych tournée, recitali, koncertów kameralnych i symfonicznych [...].
Oprócz danych dotyczących działalności koncertowej, w Diariuszu można odnaleźć najważniejsze wydarzenia z życia osobistego artysty; marginalnie również i fakty związane z jego działalnością polityczną i społeczną, tworzą one bowiem niezbędne ramy biograficzne obejmując całe, osiemdziesięcioletnie życie I.J. Paderewskiego. Odnotowane są również informacje dotyczące wykonań i wydań kompozycji Paderewskiego, nieliczne artykuły jego pióra, jak też pierwsze biografie wydane za życia artysty. [ze wstępu Autorki]